TỔ CHUYÊN MÔN

Tháng Tư 17, 2018 4:13 chiều

TỔ 1

TT Họ và tên Năm sinh Trú quán Trình độ Chuyên môn Năm vào ngành
1 Nguyễn Thị Thu Thủy 1971 Nam Hoa –NT-NĐ Đại học GVVH – TT 1994
2 Trần Thị Thu Huyền 1973 Nam Hồng NT – NĐ Đại học GV Văn hóa 1993
3 Nguyễn Thị Hải Yến 1975 Nam Lợi – NT-NĐ Cao đẳng GV Văn hóa 1996

 

TỔ 2 – 3

TT Họ và tên Năm sinh Trú quán Trình độ Chuyên môn Năm vào ngành
1 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 1972 Nam Hoa – NT – NĐ Cao đẳng GV VH – TT 1993
2 Nguyễn Thị  Hảo 1974 Nam Hồng – NT – NĐ Cao đẳng GV VH – TP 1993
3 Trần Thị Nhương 1969 Nam Hoa – NT – NĐ Cao đẳng GV Văn hóa 1991
4 Nguyễn Thị Vân 1993 Nam Hoa – NT – NĐ Đại học GV Văn Hóa 2016
5 Trần Thị Yến 1965 Nam Hoa – NT – NĐ Trung cấp GV văn hóa 1986

 

TỔ 4 – 5

TT Họ và tên Năm sinh Trú quán Trình độ Chuyên môn Năm vào ngành
1 Phạm Thị Loan 1980 Nam Hoa – NT – NĐ Cao đẳng GVVH – TT 2001
2 Vũ Thị Bích Thủy 1974 Nam Hoa – NT – NĐ Đại học GVVH – TP – CTCĐ 1993
3 Vũ Thị Ninh 1975 Nam Hoa – NT –NĐ Cao đẳng GV Văn  hóa 1995
4 Ngô Thị Thanh 1976 Nam Hoa – NT – NĐ Cao đẳng GV Văn hóa 1996