KẾ HOẠCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2017 – 2018

Tháng Mười Một 7, 2017 10:44 sáng
PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰC

TRƯỜNG TH NAM HOA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

                      Nam Hoa, ngày 09 tháng 9 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC : 2017 -2018

 

  1. Mục đích, yêu cầu
  2. Mục đích:

– Đưa SHCM của tổ chuyên môn trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng, tránh tổ chức một cách hình thức.

– Kịp thời tháo gỡ những khó khăn về chuyên môn và có giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh, với các lớp, các tổ khối.

– Tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ nhau giữa cán bộ quản lý và giáo viên, giữa giáo viên với giáo viên, giữa các tổ khối chuyên môn trong trường

– Tạo cơ hội để mỗi cán bộ, giáo viên được phát huy khả năng sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục tiểu học.

  1. Yêu cầu:

– Nội dung SHCM phải phù hợp với các tổ, với trường

– Việc tổ chức SHCM ở các cấp phải đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả .

– Việc SHCM được tổ chức thông qua hoạt động cụ thể, thực tiễn, tránh tình trạng trình bày, báo cáo mang tính lý thuyết.

– Trong SHCM từng CBQL, GV tích cực tham gia các HĐ, biết chia sẻ và phải rút ra được bài học cho chính bản thân mình trong quá trình dạy và học.

 

 

  1. Đặc điểm tình hình:

Năm học 2017 – 2018, trường có 365 học sinh biên chế vào 12 lớp. Trường có 3 tổ chuyên môn: tổ 1, tổ 2+ 3, tổ 4 + 5 và 4GV chuyên. Mỗi tổ chuyên môn đều có 1tổ trưởng, 1tổ phó ( Tổ 1 không có tổ phó) và các thành viên. Cụ thể như sau :

          * Tổ 1:

STT Họ và tên Dạy lớp /môn Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thu Thủy 1B Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Hải Yến 1C Thành viên
3 Trần Thị Thu Huyền 1A Thành viên

         

*Tổ 2 + 3:

STT Họ và tên Dạy lớp /môn Chức vụ
1 Nguyễn Thị Nguyệt Anh 3A Tổ trưởng
2 Nguyễn Thị Hảo 2A Tổ phó
3 Trần Thị Yến 3B Thành viên
4 Trần Thị Nhương 2B Thành viên
5 Nguyễn Thị Vân 2C Thành viên

 

*Tổ 4 + 5:

STT Họ và tên Dạy lớp /môn Chức vụ
1 Phạm Thị Loan 5A Tổ trưởng
2 Ngô Thị Thanh 5B Thành viên
3 Vũ Thị Bích Thủy 4A Tổ phó
4 Vũ Thị Ninh 4B Thành viên

     

 Môn Chuyên:

STT Họ và tên Dạy lớp /môn Chức vụ
1 Đặng Văn Cảnh TD GV
2 Ngô Thị Hoài HN GV
3 Ngô Thị Xiêm Tin GV
4 Đinh Thị Hằng MT GV

– Phần lớn GV nhiệt tình với công tác chuyên môn, ham học hỏi.

– Các tổ CM tham gia sinh hoạt CM đúng thời gian qui định , tổ chức SHCM đúng hình thức, nội dung theo qui định theo NCBH. Cập nhật được những vấn đề mới trong SHCM

          * Khó khăn:

– Một bộ phận GV còn chưa tích cực trong SHCM ( coi SHCM như hình thức bắt buộc), chậm đổi mới.

III. Nội dung và cách thức SHCM

  1. Nội dung SHCM .

– Sinh hoạt chuyên môn về nội dung phương pháp dạy học (Dạy TVCN1; Đổi mới hình thức dạy học tích cực đưa tiết dạy ra ngoài lớp học; Tự làm ĐDDH; Tập trung vào SHCM theo nghiên cứu bài học.

– Sinh hoạt chuyên môn về nội dung đánh giá học sinh (Nâng cao năng lực đánh giá (Theo TT22/2016). Đặc biệt đánh giá thường xuyên theo tiến trình tiết học)

– Sinh hoạt chuyên môn về nội dung Tổ chức lớp học.

– Sinh hoạt chuyên môn theo hướng nâng cao năng lực ứng dụng hoạt động trải nghiệm, sáng tạo.

– Ngoài ra, các buổi SHCM tập trung vào tháo gỡ những nội dung còn khó khăn khi tổ chức dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

  1. Thời gian:

– Tổ: 2 lần/1 tháng ( Tuần 2,4).

– Trường 1 lần / tháng vào tuần 1 (phần cuối của buổi họp H Đ) . Môn chuyên theo lịch của PGD.

  1.   Các chỉ tiêu và biện pháp thực hiện.
  2. Chỉ tiêu

– 100% các các cán bộ, GV tham gia các buổi SHCM

– Tổ chức và duy trì lại nền nếp SHCM tổ, trường phù hợp với yêu cầu mới, đảm bảo chất lượng hiệu quả.

  1. Biện pháp

– Quán triệt và triển khai hướng dẫn SHCM theo hướng nghiên cứu bài học đối với tất cả các GV .

– Tăng cường KT việc SHCM của tổ CM

– Chuẩn bị điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất cho năm học, triển khai nhiệm vụ năm học theo công văn hướng dẫn của bộ giáo dục, các văn bản hướng dẫn của Sở giáo dục và của Phòng giáo dục các địa phương.

– Đảm bảo SHCM đủ thời gian theo kế hoạch không bớt xén.

–  Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn chi tiết cụ thể.

– 100% GV có sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn và chép đầy đủ.

– Cử giáo viên tham dự tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn đầy đủ, có chất lượng.

– Tổ chức nghiêm túc đổi mới  các buổi sinh hoạt chuyên môn theo mô hình nghiên cứu bài học.

– Yêu cầu GV tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp trường, miền , huyện theo qui định.

 

DỰ KIẾN LỊCH SINH HOẠT CHUYÊN MÔN :

 

Thời gian

 

Nội dung công việc  

Người phụ trách 

Ghi chú

( Điều chỉnh )

Tháng

9

Tuần 2

 

– Triển khai công tác Chuyên môn năm học

– Phát động phong trào Hội Giảng hội học, làm đồ dùng DH.

 

– GH

 

 

– GH

 
Tháng

9

Tuần 4

Sinh hoạt chuyên môn –Hội giảng trường.

– Môn TNXH  Khối 2

– Môn Thủ công  Khối 1

– Môn Địa lý Khối 4

GH +TT

 

 

 
Tháng

10

Tuần 2

 

Sinh hoạt chuyên môn – Hội giảng trường.

– Môn Thủ công Khối 2.

– Môn Đạo đức Khối 1

– Môn Lich sử khối 4

– Thống nhất nội dung và kế

hoạch ôn tập giữa kì I.

Xây dựng đề KTĐK giữa HKI hai môn Toán  Tiếng Việt khối  4,5

GH+TT

 

 

 

 

 

 

GH + K4-5

 

 

 

 

 

Tháng

10

Tuần 4

 

Sinh hoạt chuyên môn – Hội giảng trường

– Môn TNXH Khối 1,3

– Môn kỹ thuật Lớp 5

 

GH+TT

 

 

 

 
 

Thêi gian

 

 

Néi dung c«ng viÖc

 

Ngư­êi phô tr¸ch / /thực hiện

   

Ghi chó

   ĐiÒu chØnh

 

Tháng

11

Tuần 2

Sinh hoạt chuyên môn – Hội giảng trường

–  Môn Đạo đức Lớp 1,2

–  Môn Khoa lớp 5

 

TT  
Tháng

11

Tuần 4

Chia sẻ kinh nghiệm :

–  Nâng cao chất lượng đại trà Khối 3.

– Phát triển NLPC cho HS tiểu học Khối 1

– Một số PP tổ chức HĐTN cho HS  Khối 5

 

T.T  

 

Tháng

12

Tuần 2

– Dự giờ Môn Tiếng Việt  lớp 1

– SHCM theo NCBH: Đánh giá HS

+ Môn Tiếng Việt  lớp 5

+ Môn Toán 2

– Thống nhất nội dung và kế

hoạch ôn tập cuối kì I.

 

T.T

 

 

 

 

 

GH+ TT

 
Tháng

12

Tuần 4

 

–  Báo cáo chuyên đề :

+ Nâng cao chất lượng đại trà Khối 1,4

+ Phát triển NLPC cho HS Khối 2

– Báo cáo chất lượng cuối kì I, nêu

ưu điểm,tồn tại và phương hướng

cho kì II.

 

T.T

 

 

 

– GH+ TT

 
 

Thêi gian

 

 

Néi dung c«ng viÖc

 

Ng­ưêi phô tr¸ch / /thực hiện

 

Điều chỉnh

Tháng

1

Tuần 2

 

– SHCM theo NCBH: Tổ chức lớp học

+ Môn Toán khối 1,3- Tiết dạy ngoài trời.

+ Môn Khoa lớp 4

 

T.T

 

 

 

 

Tháng

1

Tuần 4

–  Báo cáo chuyên đề :

+ Chia sẻ kinh nghiệm phụ đạo HS chậm phát triển khối 1.

+ Rèn chữ đẹp cho HS khối 2

+ Công tác chủ nhiệm lớp Khối 5.( 5B)

 

T.T

 

 
 

Tháng

2

Tuần 2

 

– SHCM theo NCBH: Tổ chức lớp học

+ Môn Thủ công Khối 1,2

+ Môn Toán 5

 

T.T

 

 

 

 
 

Tháng

3

Tuần 2

– SHCM theo NCBH: Đánh giá HS

+  Môn Tiếng Việt

– Thống nhất nội dung và kế hoạch ôn tập. Xây dựng đề KTĐK giữa HKII hai môn Toán  Tiếng Việt khối 4,5.

T.T

 

GH +K4-5

 
 

Tháng

3

Tuần 4

–  Báo cáo chuyên đề :

+ Bồi dưỡng học sinh năng khiếu K4 + K2.

+ Phụ Huynh và cộng đồng tham gia vào GD khối 1

 

T.T

 

 

 

 

 

Thêi gian

 

 

Néi dung c«ng viÖc

 

Ng­ưêi phô tr¸ch / /thực hiện

 

Điều chỉnh

Tháng

4

Tuần 2

 

– SHCM theo NCBH: Đánh giá HS

+ Môn Toán  Khối 1,2,4.

 

T.T  
Tháng

4

Tuần 4

–  Báo cáo chuyên đề :

+ Công tác chủ nhiệm lớp Khối 1,2.

+ Rèn chữ đẹp cho HS khối 5

– Thống nhất nội dung và kế

hoạch ôn tập cuối kì II.

T.T  
Tháng

5

Tuần 2

– Thống nhất hoàn thành

các loai hồ sơ của GV,HS.

GH+ GV

 

 

 

Trên đây là kế hoạch SHCM của bộ phận chuyên môn trường Tiểu học Nam Hoa. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi, bổ sung hoặc điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế, bộ phận chuyên môn sẽ có lịch bổ sung và thông báo cụ thể.                             

Hiệu trưởng                                                                                  Người lập kế hoạch

( Nguyễn Thị Nhị đã ký )

 

Nguyễn Thị Yến