LỊCH CÔNG TÁC

LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Từ ngày 16/12/2019 đến ngày 21/12/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 1B         GVCN : NGUYỄN THỊ THU THỦY Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai16.12.2019 – CHÀO CỜ- LÊN…
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Từ ngày 09/12/2019 đến ngày 14/12/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 1A        GVCN : TRẦN THỊ THU HUYỀN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 09.12.2019 – CHÀO CỜ – LÊN LỚP -HT…
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Từ ngày 02/12/2019 đến ngày 07/12/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 5B        GVCN : NGÔ THỊ THANH Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai02.12.2019 – CHÀO CỜ- LÊN LỚP
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 30/11/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 5A        GVCN : PHẠM THỊ LOAN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 25.11.2019 – CHÀO CỜ – LÊN LỚP
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Từ ngày 11/11/2019 đến ngày 16/11/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 4A        GVCN : VŨ THỊ BÍCH THỦY Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 11.11.2019 – CHÀO CỜ – LÊN LỚP
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Từ ngày 04/11/2019 đến ngày 09/11/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 3C        GVCN : NGUYỄN THỊ VÂN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 04.11.2019 – CHÀO CỜ – LÊN LỚP BGH+…
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9 Từ ngày 28/10/2019 đến ngày 03/11/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 3B        GVCN : TRẦN THỊ YẾN Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 28.10.2019
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Từ ngày 21/10/2019 đến ngày 26/10/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 3A        GVCN : NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 21.10.2019 – CHÀO CỜ – LÊN LỚP
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Từ ngày 14/10/2019 đến ngày 12/10/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 2C        GVCN : TRẦN THỊ NA Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều
LichCongTac (5)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Từ ngày 7/10/2019 đến ngày 12/10/2019 LỚP TRỰC TUẦN : 2B        GVCN : TRẦN THỊ NHƯƠNG Thứ / Ngày Buổi sáng Trực ban Buổi chiều Trực ban Thứ Hai 07.10.2019 – CHÀO…