Hoạt động ngoại khóa

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÈ 2017

  PHÒNG GD&ĐT NAM TRỰCTrường Tiểu học Nam Lợi   Số: 13/KH-THNH   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc         Nam Hoa, ngày 25  tháng 05  năm 2017 KẾ HOẠCH Về việc triển khai sinh…