CƠ CẤU TỔ CHỨC

z781386411644_be578ef610fa9c09e169e6c733337842

CẤP ỦY NHIỆM KỲ 2017 – 2020

1/ BÍ THƯ : Nguyễn Thị Nhị Ngày sinh : 07/7/1966 Ngày kết nạp đảng : 03/02/1991 Ngày chuyển chính thức : 03/02/1992 Trình độ chính trị : Trung cấp 2/ PHÓ BÍ THƯ : Nguyễn Thị Yến Ngày sinh : 04/8/1966 Ngày kết nạp đảng…