CẤP ỦY NHIỆM KỲ 2017 – 2020

Tháng Tư 17, 2018 3:44 chiều

1/ BÍ THƯ : Nguyễn Thị Nhị

Ngày sinh : 07/7/1966

Ngày kết nạp đảng : 03/02/1991

Ngày chuyển chính thức : 03/02/1992

Trình độ chính trị : Trung cấp

2/ PHÓ BÍ THƯ : Nguyễn Thị Yến

Ngày sinh : 04/8/1966

Ngày kết nạp đảng : 10/3/1998

Ngày chuyển chính thức : 10/3/1999

Trình độ chính trị : Trung cấp

3/ ỦY VIÊN : Phạm Thị Loan

Ngày sinh : 08/6/1980

Ngày kết nạp đảng : 25/10/2003

Ngày chuyển chính thức : 25/10/2004

Trình độ chính trị : Trung cấp